...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ


၂၀၀၂ ခုနှစ် ၊ လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ
 Download
၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) နည်းဥပဒေများ
 Download
The Underground Water Rules, 1941
 Download
၁၉၂၂ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဘုတ်အဖွဲ့ မြေယာနည်းဥပဒေများ
 Download