...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

လမ်းဦးစီးဌာန / လုပ်ငန်းစဉ်


လုပ်ငန်းစဉ်

  • နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သောနိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်သည့်လမ်းများ တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည် နယ်များသို့ ဆက်သွယ်ထားသည့် ပြည်ထောင်စုလမ်းများအားမြေလမ်း/ အမာခံလမ်း/ ကျောက်လမ်း/ (၃.၆၆)မီတာ၊ (၅.၅)မီတာအကျယ်ကတ္တရာလမ်းမှ (၇)မီတာအကျယ် ကတ္တရာကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ရရှိရန်ပုံငွေပေါ်မူတည်၍ အဆင့် တိုးမြှင့်ဖောက်လုပ်ရန်။
  •  ဆောက်ရွက်ဆဲကျန် ပြည်ထောင်စုလမ်းများအား ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သော လမ်းအဆင့်မှ (၃.၆၆)မီတာ၊ (၅.၅)မီတာအကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် ရရှိရန်ပုံငွေပေါ် မူတည်၍ အဆင့်တိုးမြှင့်ဖောက်လုပ်ရန်။