...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အထူးအဖွဲ့/ခရိုင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့(၁)၊ တံတားအထူးအဖွဲ့(၄)မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-04
  Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့(၁၁)မှ ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ အောင်လံခရိုင်မှ ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ချောက်ခရိုင်မှ ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ပခုက္ကူခရိုင်မှ ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ သရက်ခရိုင်မှ ဆောင်ရွက်မည့်လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ မင်းဘူးခရိုင်မှ ဆောင်ရွက်မည့်လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ မကွေးခရိုင်မှ ဆောင်ရွက်မည့်လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-10
  Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်/အထူးအဖွဲ့များမှ ဆောင်ရွက်မည့်လမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်း/တံတား/လမ်းကြီးကြပ်အဖွဲ့(၁)တို့မှ ဆောင်ရွက်မည့်တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-04-28
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တံတားဦးစီးဌာန၊ တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့(၄)၊ရန်ကုန်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-04
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော်အဆောက်အဦများထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-04
  Download
ကယားပြည်နယ်
မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-05
  Download