...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ အင်းစိန်ခရိုင်၊ (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-14
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ သန်လျင်ခရိုင်၊ (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင်၊ (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊လှည်းကူးခရိုင်၊ (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့(၁၄) လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်း/တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ မှော်ဘီခရိုင်၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄)ခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ တိုက်ကြီးခရိုင်၊ (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ တွံတေးခရိုင်၊ (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-12
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁/၂၀၂၃-၂၀၂၄)
End Date - 2023-05-18
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-26
  Download
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း တင်ဒါအမှတ်စဉ် [၁ (လင) / ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်]
End Date - 2023-05-23
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
ဟိုပန်ခရိုင်၊ တံတားအထူးအဖွဲ့(၄)၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-22
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
မူဆယ်ခရိုင်၊ တံတားအထူးအဖွဲ့(၄)၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-22
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
တန့်ယန်းခရိုင်၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့(၆)၊ တံတားအထူးအဖွဲ့(၄)၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-19
  Download