...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း တင်ဒါအမှတ်စဉ် [၁ (လင) / ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်]
End Date - 2023-05-23
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
ဟိုပန်ခရိုင်၊ တံတားအထူးအဖွဲ့(၄)၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-22
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
မူဆယ်ခရိုင်၊ တံတားအထူးအဖွဲ့(၄)၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-22
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
တန့်ယန်းခရိုင်၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့(၆)၊ တံတားအထူးအဖွဲ့(၄)၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-19
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-19
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
ကွတ်ခိုင်ခရိုင်၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-18
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လားရှိုးခရိုင်နှင့် လမ်းအထူးအဖွဲ့(၆)၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-18
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-15
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-17
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
တန်ယန်းခရိုင်နှင့်လမ်းအထူးအဖွဲ့(၆)တို့မှ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအား (လုပ်ငန်း)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-25
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
မူဆယ်ခရိုင်နှင့်လမ်းအထူးအဖွဲ့(၆)တို့မှ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအား (လုပ်ငန်း)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-26
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
မိုးမိတ်ခရိုင်မှ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအား (လုပ်ငန်း)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-23
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့မှ (လုပ်ငန်း)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-25
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လားရှိုးခရိုင်မှ (လုပ်ငန်း)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-05-24
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
ကျောက်မဲခရိုင်နှင့်လမ်းအထူးအဖွဲ့(၆)မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(လုပ်ငန်း)
End Date - 2023-05-23
  Download