...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


ကချင်ပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ တနိုင်းခရိုင်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ကချင်ပြည်နယ်
တည်ဆောက်ရေး(၁)၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့(၁)မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ကချင်ပြည်နယ်
လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ကချင်ပြည်နယ်
ကချင်ပြည်နယ်၊ လမ်းဦးစီးဌာန လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ကတ္တရာများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-08
  Download
ကချင်ပြည်နယ်
တံတားအထူးအဖွဲ့(၁)၊ မြစ်ကြီးနားမြို့မှ (၁/၂၀၂၃-၂၄) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-02
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုတံတားသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-02
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ လင်းခေးခရိုင်၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ လင်းခေးခရိုင်၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ နမ့်စန်ခရိုင်၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ မိုင်းရှူးခရိုင်၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ကလောခရိုင်၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-05
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါအဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း
End Date - 2023-06-21
  Download
ကချင်ပြည်နယ်
ကချင်ပြည်နယ်၊ လမ်းဦးစီးဌာနမှ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-06-01
  Download