...

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF CONSTRUCTION

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


ချင်းပြည်နယ်
ပလက်ဝ-ဇိုရမ်ပူရ်(၂)လမ်းသွား လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ိနိုင်ရေးအတွက် Construction work between km 89.0 - km 99.0 (Package - VI) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ဒါပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-02-17
  Download
ချင်းပြည်နယ်
ပလက်ဝ-ဇိုရမ်ပူရ်(၂)လမ်းသွား လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် Construction Work between km 50.0 km 60.7 (Package-VII) အတွက် တင်ဒါပိတ်ရက်ပြောင်းလဲခြင်း
End Date - 2023-02-03
  Download
ရခိုင်ပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံခရိုင် ပြည်ထောင်စု/ပြည်နယ်(ဖြည့်စွက်) ရန်ပုံငွေအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-02-10
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ပြည်နယ်(ဖြည့်စွက်)ရန်ပုံငွေအတွက် ကတ္တရာအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-02-08
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စု/ပြည်နယ်ငွေလုံးငွေရင်း(ဖြည့်စွက်)ရန်ပုံငွေအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
End Date - 2023-02-10
  Download
ချင်းပြည်နယ်
ပလက်ဝ-ဇိုရမ်ပူရ်(၂)လမ်းသွား လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် Construction Work between km 70.7 - km 80.7 (Package-IX) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-01-27
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အဆောက်အဦဦးစီးဌာန၊ အဆောက်အဦအထူးအဖွဲ့(၁)မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-02-03
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော်အဆောက်အဦများထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ အိတ်ဖွင့်တင်ခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-01-19
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
တံတားဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-01-25
  Download
နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး
အဆောက်အဦဦးစီးဌာန၊ အဆောက်အဦအထူးအဖွဲ့(၁၆)မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2023-01-18
  Download
ချင်းပြည်နယ်
ပလက်ဝ-ဇိုရမ်ပူရ်လမ်း(၂)လမ်းသွား လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါပိတ်ရက်ပြောင်းလဲခြင်း
End Date - 2022-12-30
  Download
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်ခရိုင်မှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-12-16
  Download
ရှမ်းပြည်နယ်
တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-12-13
  Download
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အဆောက်အဦအထူးအဖွဲ့(၁)ရန်ကုန်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-11-23
  Download
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ်ခရိုင်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
End Date - 2022-12-16
  Download