ဖွဲ့စည်းပုံ

လမ်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အရာထမ်း (၈၇၅)ဦး၊ အမှုထမ်း(၇၀၈၆)ဦး စုစုပေါင်း(၇၉၆၁)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လက်ရှိတွင် အရာထမ်း(၈၇၅)ဦး၊ အမှုထမ်း(၇၀၉၈)ဦးဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။