လုပ်ငန်းစဉ်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည် –

နိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေ (Government Budget) ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

လုပ်ငန်းများအနက်မှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် လုပ်ငန်းအချို့ကို Public Private Partnership (PPP) Program စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

နိုင်ငံတကာ အကူအညီ Development Partner များဖြစ်သည့် JICA, ADB, WB, KOICA, TICA စသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် Donor Country များ၏ Grant/ Loan များဖြင့် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

လမ်း/တံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် Road User Tax Law ကို ပြဌာန်း သတ်မှတ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ နှစ်(၃၀) စီမံကိန်းကို (၅)နှစ် စီမံကိန်း (၆)ခုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ် ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် အဆိုပါ နှစ်(၃၀) စီမံကိန်းအား ပြန်လည် သုံးသပ် ပြင်ဆင်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ နှစ်(၂၀) စီမံကိန်းကို (၅)နှစ် စီမံကိန်း (၄)ခုဖြင့် ပြန်လည် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ယခု အစိုးရအသစ် လက်ထက်တွင် ယခင် စီမံကိန်းအား လွှတ်တော် ကတိကဝတ်ပါ အချက် များ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သည့် Arterial Road Network Master Plan ပါ အချက်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သည့် National Transport Network Master Plan ပါ အချက်များနှင့် စိစစ်ညှိနှိုင်းကာ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး မူဝါဒများဖြင့် ကိုက်ညီအောင် (၅)နှစ် စီမံကိန်း(၃)ခုဖြင့် ပြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။