မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်အတွက် လမ်း များ၊ တံတားများ၊ လူနေထိုင်ရန် အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန်

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအလိုက် လမ်း၊ တံတားများနှင့် မြို့ပြဒေသများ အချိုးညီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ်အား အနည်းဆုံးလျှော့ချနိုင်ရန် သွားလာမည့် အချိန် အတိုဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လမ်း၊ တံတားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အတားအဆီးများ ဖယ်ရှားရန်

နိုင်ငံသားများအားလုံး လူနေမှုဘဝ မြှင့်တင်စေမည့် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အိမ်ရာများတွင် နေထိုင်နိုင်ရန်