ရည်မှန်းချက်

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိ ကီလိုမီတာ(၄၂၁၂၁)ရှိ လမ်းများအား ASEAN Class III (၁၈ ပေ အကျယ်) ကတ္တရာလမ်း/ ကွန်ကရိလမ်း)အဆင့် အနည်းဆုံး ရောက်ရှိရေး

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် တံတားများအားလုံး ၂၄ ပေ အကျယ် နှစ်လမ်းသွား RC တံတား/ PC တံတား/ သံပေါင်တံတား အဆင့် အနည်းဆုံး ရောက်ရှိရေး

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ပေါင်း(၃၃၀)ကျော်သည် စနစ်ကျနသော မြို့ပြအဖြစ် အကွက်ချ တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သည့် မြို့များဖြစ်ရေးနှင့် အဆိုပါမြို့များ အားလုံးတွင် အစိုးရပိုင်း နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်း ဆိုင်ရာများမှ တည်ဆောက်မည့် အိမ်ခန်း(၁)သန်း တည်ဆောက် ပြီးစီးရေး

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာအားလုံး၏ (၈၀%)အား ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော ကျေးလက် လမ်းများအဖြစ် နှစ်စဉ်အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး