ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

   ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

 •  အမြန်လမ်းမကြီးများ ဥပဒေ
 •  ၁၉၅၅ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) အက်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ 
 •  နိုင်ငံတော် ပြည်သူ့အိုးအိမ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ရေးအဖွဲ့ အက်ဥပဒေ (၁၉၅၁ခုနှစ်)
 • ၁၉၅၆ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) နည်းဥပဒေများ
 • စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေ
 • လမ်းမကြီးများဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 • နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ လမ်းမကြီးများဥပဒေ
 • လမ်းနှင့်တံတားအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ)
 • မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီ ဥပဒေ
 • မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ
 • ၁၉၅၅ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) အက်ဥပဒေ (၁၉၅၅ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၅၃)
 • လမ်းမကြီးများဥပဒေ (ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ)
 • လမ်းနှင့်တံတား အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 • ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် မြေအောက်ရေ ကြီးကြပ်မှုအက်ဥပဒေ
 • စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ
 • လမ်းနှင့်တံတား အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ