ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များ

ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များ

 • မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုင်း(၁)-မြို့ပြစီမံကိန်း၊ အဆောက်အအုံနှင့် မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း

 • မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အုံဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုင်း(၂)-ဗိသုကာနှင့် မြို့ပြပုံစံထုတ်ခြင်း

 • Myanmar National Building Code -2021
  • Part 1 – Administration of Planning, Building and Build Environment
  • Part 2 – Architecture and Urban Design

 • မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အုံဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုင်း(၃)-ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း၊  အပိုင်း(၄)-မြေနှင့်အုတ်မြစ်                                                                                                                                                                                                                          

 • Myanmar National Building Code -2021
  • Part 3 – Structural Design
  • Part 4 – Soil and Foundation

 • မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အုံဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုင်း(၅)-အဆောက်အအုံဝန်ဆောင်မှုများ   
  • (က) အလင်းရောင်၊   
  • (ခ)  လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း
  • (ဂ)  ဓါတ်လှေကားများနှင့် စက်လှေကားများတပ်ဆင်ခြင်း

 • မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အုံဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုင်း(၅)-အဆောက်အအုံဝန်ဆောင်မှုများ  (ဃ) ရေပေးဝေခြင်း၊ မိလ္လာပိုက်ဆက်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းမှု  

 • မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အုံဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုင်း(၅)-အဆောက်အအုံဝန်ဆောင်မှုများ  (င) အပူပေးခြင်း၊ စက်စွမ်းအားသုံးလေဝင်/ လေထွက်စနစ်နှင့် လေအေးပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊(စ) မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များ

 • Myanmar National Building Code -2021
  • Part 5 – Building Services
  • Part 5A – Lighting
  • Part 5B – Electrical and Allied Installations
  • Part 5C – Installation of Lifts and Escalators
  • Part 5E – Heating, Mechanical, Ventilation and Air Conditioning Services
  • Part 5F – Fire Protection Systems

 • Myanmar National Building Code -2021
  • Part 5D – Water Supply, Drainage and Sanitation

 • မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အုံဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုင်း(၆)-အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ

 • မြန်မာနိုင်ငံ အဆောက်အုံဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များ အပိုင်း(၇)- အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် အဆောက်အအုံ  ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း                                                                          

 • Myanmar National Building Code -2021
  • Part 6 – Building Materials 
  • Part 7 – Constructional, Practices, Safety and Building Maintenance 

 • တံတားအုတ်မြစ်လုပ်ငန်းအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးလက်စွဲ 

 • Quality Control Manual for Bridge Foundation (1st Edition)

 • ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးလက်စွဲ 

 • Quality Control Manual for Concrete Structure (1st Edition)

 • ကြိုတင်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်ယက်မ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးလက်စွဲ 

 • Quality Control Manual for Prestressed Concrete Girder (1st Edition) 

 • လမ်းတံတား တည်ဆောက်မှု ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်စွဲ

 • Safety Control Manual for Road & Bridge Construction (1st Edition)

 • သံမဏိတံတား အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးလက်စွဲ

 • Quality Control Manual for Steel Bridge

 • အမျိုးသားအဆင့်ကျေးလက်လမ်းများဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာ