ဌာနသမိုင်း

မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနသမိုင်း

    ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတဝှမ်း၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် “ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန” (Department of Urban and Housing Development) အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

     ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ မြို့ပြများ တိုးတက်စေရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့် လျော်ညီသော အိမ်ရာကဏ္ဍသစ်များ ဖြစ်ထွန်းစေရေးအတွက် “မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန” (Department of Urban and Housing Development) အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

   ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ ဦးစွာအိုးအိမ်အဖွဲ့ဟူ၍လည်းကောင်း၊ နောက်ဆစ်ဖန်အိုးအိမ်ကော်ပို ရေးရှင်းဟုလည်းကောင်း၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် “အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန” (Housing Department) ဟုလည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

    ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာ “ပြည်သူ့အိုးအိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ရေး” (National Housing and Town and Country Development Board –NHDB) အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကို သိမ်းသွင်းခဲ့ပါသည်။

      ၁၉၂၁ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့ပြမြေနေရာစီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ၍ “ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ “(Rangoon Development Trust – RDT)” ဟု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

      ၁၈၇၂ ခုနှစ် မြေငှားချထားခြင်း(ဂရန်) စနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ၁၈၇၄ ခုနှစ်တွင် “ရန်ကုန်မြူနီစပါယ်” (Rangoon Municipal) အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။