တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အလိုက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း