ရည်မှန်းချက်/မျှော်မှန်းချက်

(က)   အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။

( ခ)    ဆောက်လုပ်မှုကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ – ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်အဖွဲ့များ၊ အကြံပေးအဖွဲ့များ)  အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စည်းကမ်းတကျရှိစေရန် ကြပ်မတ်ရန်။

( ဂ)    ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအား သင်တန်းပေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်၍ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခြင်း။

(ဃ)   ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ညီညွတ်စေရန်။

( င)    နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ စီမံကိန်းကြီးများ၏ စီမံကိန်းတန်ဘိုးများကို ဒေသအလိုက် မှန်ကန်မှု ရှိစေရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်။

( စ)    အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအားလုံး၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး   (Stake Holder)အားလုံး သိရှိ အသုံးပြုဖြန့်ဝေပေးရန်။