ရည်မှန်းချက်  

   ၁။    နှစ်ရှည်ပင်မစီမံကိန်းအရ အဓိကပင်မသွေးကြောလမ်းမကြီးကွန်ယက်နှင့် အမြန်လမ်းမကြီး ကွန်ယက်တို့တွင် ပါဝင်သော လမ်းများနှင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ဆက်သွယ်သည့် ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီး များပေါ်ရှိ တံတားများအား အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ရန်။

    ၂။      ဆောင်ရွက်ဆဲ ကျန်ပြည်ထောင်စုလမ်းများပေါ်ရှိ တံတားများအား အဆင့်မြှင့်တင် တည်ဆောက်ရန်။

မျှော်မှန်းချက်

   ၁။     မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဓိကလိုအပ်နေသော တံတားများအား လိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။