လစ်လပ် ရာထူးများအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး/ စာရင်းကိုင်(၂)/ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)/ ပုံဆွဲ(၂) ရာထူးနေရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာပုံစံကို အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင် Download ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာတွင် ပါရှိသော အချက်များကို ပြည့်စုံစွာ ရေးသွင်းရမည်။ (လျှောက်လွှာ ရောင်းချခြင်း/ ထုတ်ပေးခြင်း မပြုပါ။)
https://drive.google.com/file/d/18Viy8xmh6FtdTviN_HSKJmdm2SyeSAFC/view?usp=sharing