ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများအား အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ ထုတ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေး ကုမ္ပဏီ (၁၄)ခု
အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ပေးသော ကုမ္ပဏီ (၄)ခု
အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကုမ္ပဏီ (၈)ခု
တည်ဆောက်ရေး ကုမ္ပဏီ (၁၁၃၃)ခု
အဓိကတည်ဆောက်ရေးပစ္စည်း ပေးသွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ (၂၆)ခု
ကန်ထရိုက်မှတ်ပုံတင် စုစုပေါင်း (၁၁၈၅)ခု ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါခေါ်ယူသော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကန်ထရိုက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိပြီးသော ကုမ္ပဏီစာရင်းကို သိရှိနိုင်စေရန်၊ အတုအပ မပြုလုပ်နိုင်စေရေးအတွက် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော ကုမ္ပဏီများအား သိရှိနိုင်စေရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုမ္ပဏီများ ကန်ထရိုက်မှတ်ပုံတင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ထံ၌ ကန်ထရိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်းအား အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။