ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း/တံတား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကည့္ရွုစစ္ေဆး။ (၈-၄-၂၀၁၈)


ခႏၲီး - ဆင္ေသ - လဟယ္ လမ္းေပၚရွိ ခ်င္းတြင္းတံတား(ခႏၲီး) ဖြင့္ပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးသန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္။ (၈-၄-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးအုန္းလြင္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္၊ ဒု ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးလွထြန္းဦး၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ အင္/ခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ခႏီၲး - ဆင္ေသ - လဟယ္လမ္းႏွင့္ နန္စလိမ္ႀကိဳးတံတား တုိ႔ကိုႀကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ႔ရာ တံတား ဒု ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ႀကိဳးတံတားအေျခအေနႏွင့္ တံတားအသစ္ Concrete Arch ပုံစံအား တင္ျပရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးက လမ္းမ်ား ေရရွည္ခိုင္ခံ႔ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ နန္စလိမ္ႀကိဳးတံတား၏ ဆိုင္းႀကိဳးမ်ား၊ suspender rod မ်ား ၊ Bolts and Nuts မ်ား ပုံမွန္စစ္ေဆးသြားႀကရန္၊ တံတားအသစ္ပုစံအား အတည္ျပဳေပးခဲ႔ပါသည္။ (၇-၄-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန DG ဦးအုန္းလြင္၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန DG ဦးခင္သက္၊တံတားဦးစီးဌာန DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ အငူေမာ္ - ေမာင္ေတာလမ္း ၄၉/၆ မိုင္အား ၁၈ ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၉-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၆-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၄-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး - ေခ်ာင္းဆံု (ဘုရားသံုးဆူ) ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ မကၠသာ တံတားဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ၂၅-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ႏြားထိုး - ေတာင္သာလမ္း (Pilot Project) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၁၇-၃-၂၀၁၈)


Page 14 of 27

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း