ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ က်ဳိင္းတံုၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ ထားဝယ္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္


ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၁၁)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ (၀၈း၀၀)အခ်ိန္
က်င္းပျပဳလုပ္ရာ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း၊

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊

သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း၊

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ၊

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္သက္လြင္၊

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္၊

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong Liang နွင့္အဖြဲ႔၊ JICA မွ Chief Representative Mr. Keiichiro ႏွင့္အဖြဲ႔၊ The World Bank မွ Country Manager Mr. Abdoulaye ႏွင့္အဖြဲ႔၊ ADB မွ Country Director Mr. WinFried Wicklein ႏွင့္အဖြဲ႔၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


Page 13 of 18

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္