ေဆာက္လုပ္ေေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန DG ဦးအုန္းလြင္၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန DG ဦးခင္သက္၊တံတားဦးစီးဌာန DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ အငူေမာ္ - ေမာင္ေတာလမ္း ၄၉/၆ မိုင္အား ၁၈ ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၉-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၆-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၄-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး - ေခ်ာင္းဆံု (ဘုရားသံုးဆူ) ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ မကၠသာ တံတားဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ၂၅-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ႏြားထိုး - ေတာင္သာလမ္း (Pilot Project) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၁၇-၃-၂၀၁၈)


ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအို လမ္းသည္ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ား အစဥ္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ထားသျဖင့္ (၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အထိ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဆိုးဝါးစြာ ပ်က္စီးၿပီး ဗြက္တန္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္း (၆)မိုင္ (၅)ဖာလံု ခင္းျခင္း၊ ဗြက္တန္းေနရာမ်ားကို သဲေက်ာက္မ်ား ျဖန္႔ခင္းၾကိတ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မိုးတြင္းကာလပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္သျဖင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ပူတာအိုေဒသတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္လ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။

(၂၇-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ (၁၈-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔အတြင္း KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအို လမ္းေပၚရွိ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ယာဥ္သြားလာ၍ မရေတာ့သည့္အတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပတ္ေတာက္ကာ ပူတာအိုေဒသတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။

(၂၄-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၁) (၁)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၂) (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၃) (၂)ဦး တို႔သည္ ယာဥ္ငယ္(၃)စီး၊ ယာဥ္ႀကီး(၃)စီး၊ လုပ္သားအင္အား (၁၀)ဦး၊ Back hoe Loader (၁)စီး တို႔ျဖင့္ တီယန္စြတ္ရြာ နွင့္ ခတ္ခရားယန္ရြာ ၾကား ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ လမ္းပိုင္းကို စတင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၂၈-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၂) (၂)ဦးတို႔သည္ ပူတာအို နွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ၾကား ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၁-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦးတို႔သည္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ နွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၾကား ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပဳျပင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန

တံတားအမွတ္(၆/၁၄၈) ဖုန္အင္တံတား အရွည္(၂၃၅ ေပ)အား တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁)က ပ်က္စီးသည့္ H-20 သံေဘာင္မ်ားကို အားျဖည့္ ဝရိန္ေဆာ္ျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းဘီးလမ္းမ်ား အသစ္လဲလွယ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ (၁၅)တန္ေအာက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ ယာဥ္ႀကီးမ်ား သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ယာယီလမ္းလႊဲ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။

တံတားအမွတ္(၆/၁၁၁) ဆီနင္ခတံတား အရွည္(၁၆၅ ေပ)အား လတ္တေလာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ရႊံ႕ဗြက္ေနရာမ်ားကို သဲေက်ာက္မ်ား ခ်ခင္းထားကာ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၁)က လမ္းလႊဲ ေဖာက္လုပ္ေပးထားပါသည္။

တံတားအမွတ္(၁၀/၈၄) ကဝါးပန္တံတား အရွည္(၄၀ ေပ)အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏုိင္ေစရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ယာယီလမ္းလႊဲျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

မိုင္တိုင္ (၈၁/၃ မွ ၈၂/၀)ၾကား ကဝါးပန္ရြာ အနီးတြင္ (၁)ေနရာ၊ မိုင္တိုင္ (၉၀/၀ မွ ၉၀/၆)ၾကား ထိန္ပိုင္ရြာေဟာင္း အနီးတြင္ (၁)ေနရာ တို႔အား ေျမျဖတ္က်င္းအျဖစ္ ေျမသားတုူးထုတ္ထားေသာ ေနရာ(၂)ခုအား လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

တံတားအမွတ္(၁/၈၈) နန္႔ခမ္းခတံတား အရွည္(၅၀ ေပ)အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ၾကမ္းခင္းနွင့္ ဘီးလမ္းတို႔ကို လဲလွယ္ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

တံတားအမွတ္(၂/၁၁၀) ဇနန္တံတား အရွည္(၆၀ ေပ)အား တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁)က ၾကမ္းခင္းမ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၆-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ MLIT မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး Dr. Masafumi MORI နွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး (၈-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ Signing Ceremony for Memorandum of Understanding (MOU) of Fesibility Study and Detailed Project Proposal on

Mandalay - Tigyaing - Muse Expressway Project and Kyaukphyu - NayPyiTaw Highway Project အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ (၆-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၄၀)၌ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Berman Overseas Research and Development Association, BORDA Myanmar [KTED on DEWATS as Part of Integrated Sanitation Approach] ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာသင္တန္းအား (၅.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၆.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Berman Overseas Research and Development Association, BORDA Myanmar မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


Page 12 of 24