ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး (၂-၂-၂၀၁၈)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သာေကတ တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ J&M သံမဏိစက္ရံုတို႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၃-၂-၂၀၁၈)
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာ - ႏြားထိုးႀကီး လမ္း (Pilot Project) ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားအား DRRD QC အဖြဲ႔မ်ားက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ၾကားအလႊာ မျဖစ္ေစရန္ ေျမမ်ားရွင္းလင္းကာ Base Course တင္ရန္၊ ခံႏုိင္ရည္ အားေကာင္းေစရန္ Base Course အလြႊာ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ရန္၊ CBR အတြက္ ေက်ာက္ အရြယ္အစား မွန္ကန္ေစရန္၊ Template အသံုးျပဳရန္၊ အခ်ိန္အတြက္ လိုအပ္ပါက စက္ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား တိုးကာ အသံုးျပဳရန္၊ သတ္မွတ္ကာလၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ ကတၱရာထက္ Base Course ဦးစားေပး၍ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းကာ အခ်ိန္ကို တည္ေဆာက္ရန္တို႔ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၂-၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း (ေနျပည္ေတာ္) ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ (၂၇-၁-၂၀၁၈)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမဳိ႕နယ္၊ ကုန္းႀကီး - ဥယ်ာဥ္မွဴးလမ္းအား ေငြၾကယ္မင္း ကုမၸဏီ က ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို DRRD QC အဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးကာ လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းဒီဇိုင္းပိုင္းမ်ား၊ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၁-၂၀၁၈)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်ိဳးေက်ာ္လင္း ကုမၸဏီ မွ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ (၁၀) ေပအက်ယ္ နန္ခၽြန္ - စိုင္တေမာ့ ကတၱရာလမ္း အား DRRD QC အဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးကာ CBR အတြက္အၾကံေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္မႈ ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ေစရန္၊ ေက်ာက္အရြယ္အစားမ်ား၊ Design ရည္ရြယ္ ဆိုလိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၁-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၏ ၾသဝါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၁၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ
ဝန္ႀကီးရံုး၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား

တက္ေရာက္ၾကပါသည္။  (၂၅-၁-၂၀၁၈)


Page 12 of 23

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္