ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ ့နယ္၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အဆင္ျမင့္(၆)ထပ္တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို ့လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအထူးအဖြဲ႔(၂) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ (၁၉-၈-၂၀၁၇)


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အမိ်ဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆး႐ုံႀကီး တိုးခ်ဲ႔ပင္မေဆာင္ (၄)ထပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၇)


န္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္ ကုတင္(၅၀၀)ဆံ့ ေဆး႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန မွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၇)

 


၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ နို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္) တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


လမ္းႏွင့္တံတား အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ [ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃] ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။


၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၈ ခုႏွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၂ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


Page 9 of 13

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္