Super User

Super User


ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Amata Asia Myanmar Limited တို့အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့အၾကား ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခမ္းအနား

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Amata Asia Myanmar Limited တို့အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့အၾကား ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Kempinski Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုလက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Mrs. Suphatra ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ Amata Corporation မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အခမ္းအနားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္မွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံ Amata Corporation တို့ ပူးေပါင္း၍ Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္နိုင္ငံၾကားေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္းကို နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ့သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ႏွင့္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ့နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ စက္မွုဇုန္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(၃၃၀၀၀)အထိ ဖန္တီးေပးနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အခြန္အခမ်ားလည္း တိုးပြားရရွိေစမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို့အျပင္ စက္မွုဇုန္အတြင္းသို့ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံရဲ့ စက္မွုက႑၊ နိုင္ငံျခား ပို့ကုန္က႑၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က႑ ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ၿပီး လူမွု၊ စီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။ ၎ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Mrs. Suphatra မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္၊ လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုလက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ မွ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Amata Corporation Public Company Limited မွ အမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာက စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၅။ ယင္းေနာက္ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ Amata Corporation Public Company Limited ႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့မွ တာဝန္ရွိသူတို့က Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္းအတြက္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အျပန္အလွန္လဲလွယ္ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးကာ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္‌့ ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ Motor Grader (14-16 Tons) (၄)စီးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင္‌့ အိတ္ဖြင္‌့တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ရာ တင္ဒါဖြင္‌့ေဖာက္ျခင္းအား (၈-၁-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကုမၸဏီ(၅)ခုအနက္ Trade Hub Co.,Ltd. မွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။


ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာႏွင္‌့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အငွားအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးဦးစီးေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင္‌့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင္‌့ ရတနာမၪၨဴလမ္း အၾကားရွိ ေျမဧရိယာ(၃၂)ဧကေပၚတြင္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေငြလုံးေငြရင္း ခြင္‌့ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ (၁၂)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္ အေဆာက္အဦ(၅)လုံး အခန္းေပါင္း(၃၀၀) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ အၿငိမ္းစားယူၿပီးသည့္ အမႈထမ္းဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ ပူးတြဲ(က)ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္‌့ ကိုက္ညီသူမ်ားကို အငွားခ်ထားေပးေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ အၿငိမ္းစား အငွားအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ပူးတြဲ(ခ)ပါ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ျဖည္‌့စြက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မွတဆင္‌့ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အခန္းေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင္‌့အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၀) ၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ (၃၁-၁-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ အခန္းေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ သို႔ ေပးပို႔လာသည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အငွားအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ ထံ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေနထိုင္ခြင္‌့ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္ ။


 


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက ေပးပို႔လာေသာ Black List စာရင္းမ်ားအား (၂၆-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး Black List စာရင္း ထည့္သြင္းရန္ ဌာနမ်ားမွ ထပ္မံေပးပို႔လာေသာ ကုမၸဏီမ်ားအမည္စာရင္း
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက ေပးပို႔လာေသာ Black List စာရင္းမ်ားအား (၂၆-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ Black List စာရင္းမွ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ရန္ ဌာနမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ ကုမၸဏီမ်ားအမည္စာရင္း
Page 1 of 49