န္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္ ကုတင္(၅၀၀)ဆံ့ ေဆး႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန မွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းသည့္ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို (၈-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈း၀၀)အခ်ိန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒု-ညႊန္/ခ်ဳပ္မ်ား၊ အင္/ယာမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တိုင္း/ျပည္နယ္မ်ားရွိ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေက်းလက္လမ္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန ဖြ႔ဲစည္းရျခင္းမွာ လုပ္ငန္းတူရာစုဖြဲ႔ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း၊ ခရိုင္ခ်င္းဆက္လမ္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္း အာဆီယံလမ္းမႀကီးမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္သြားလာႏိုင္ေစရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္း အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ လမ္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအသစ္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ရင္းေစတနာ အမွန္ျဖင့္ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္ သိကၡာမ်ား ေစာင့္ထိန္းၿပီး ျပည္သူက အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္အားထားတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း က ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ၊ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားက ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းပါသည္။


Page 47 of 58

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္