ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ ေရးဆြဲၿပီးစီးသည့္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္းပံုစံမ်ား

 

 

 

 

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕ျပမ်ားစာရင္း

 


Page 46 of 53

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္