ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ (မလြဲေတာင္လမ္း) ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ။

ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၅:၃၀)အခ်ိန္တြင္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မလြဲေတာင္လမ္းပိုင္း ယာယီေဘလီ တံတားထိုးျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ သံေဘာင္ေဘလီ တံတားထိုးျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အိမ္စီးကားငယ္မ်ား ႏွင့္ (၆)ဘီးကုန္ကားမ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ကားမ်ားအား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အထိ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၃:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ အရွည္ (၁၂၀)ေပ ႏွစ္လႊာတစ္ထပ္ ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ မလြဲေတာင္ ေပၚသို႔ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို လာေရာက္အားေပးၾကပါသည္။ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း လမ္းျပတ္ေတာက္သြားေသာ ေနရာ၌ ယာယီေဘလီတံတားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။


Page 5 of 82

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္