ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ဒု-ၫႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမတ္ဦး၊ အင္/ခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၆-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ႀကိမ္ပင္ဆည္ - စေကၠာ့ - ဓႏုျဖဴ - ဇလြန္ - ဟသၤာတလမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ (၇-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ဟသၤာတ - ဆုံကုန္း - ျမန္ေအာင္လမ္း၊ ငဝန္ျမစ္ကူးတံတား (ျမိဳ႔ကြင္း)၊ ပုသိမ္ - မုံရြာလမ္း (ဘက္ရဲ - ဥသ်ွစ္ပင္အပိုင္း)၊ ျပည္ - ဥသ်ွစ္ပင္လမ္း၊ ဧရာဝတီတံတား(နဝေဒး)၊ ျပည္ - ေအာင္လံ - ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း BOT အပိုင္းတို႔တြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း ၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၆-၅-၂၀၁၈)


Page 4 of 47

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္