၂၁-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈနွင့္ ေရတိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေမ်ာပါသြားေသာ တံတားမ်ားအား အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါတံတားမ်ား ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္ -

( ၁) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၂၅/၄- ၂၆/၁) ရွိ ေပ (၅၀) သစ္သားတံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၆၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၂) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၂၆/၁- ၂၆/၆) ရွိ ေပ (၄၀) သစ္သားတံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၅၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၃) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၃၄/၀) ရွိ (၁၀)ေပ အုတ္ခံုတံတား ပ်က္စီးမႈအား ၂၅ ေပသစ္သားတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၄) လွိဳင္းဘြဲ႔ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၀/၆- ၁၀/၇) ရွိ (၁၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၇၀) S/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၅) လွိဳင္းဘြဲ႔ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၄/၂- ၁၄/၃) ရွိ (၆၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၆၀) S/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏွုန္းျပည့္ ၿပီးစီး၊

(၆) သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၄၅/၀- ၄၅/၁) ရွိ (၆၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၉၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏွုန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းေပၚတြင္ က်န္ရွိသည့္တံတား(၃)စင္း ပ်က္စီးမွဳမ်ားအားလည္း အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္လ်ွက္ရွိရာ မၾကာမီၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဇူလိုင္လ၂၇ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းဆတ္-မိုင္းခုတ္ကားလမ္း19km မွ 55km အတြင္းတြင္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား  ေတာင္ၿပိဳလမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသျဖင့္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ား ဦးေဆာင္၍ စက္အင္အား၊လူအင္အားမ်ား အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ေန႔ေန႔လည္၁၂း၀၀ ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ကားလမ္းတေၾကာင္း ထိုးပြင့္ကာယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္၊

စက္ယာဥ္ယႏၲရားအင္အားမ်ား ေနာက္ထပ္တိုး၍ ေတာင္ၿပိဳေျမမ်ား ကုန္စင္႐ွင္းလင္းေရးႏွင့္ မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ထပ္မံေျမၿပိဳက်မႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းလ်က္ရွိပါသည္။


Page 3 of 53