ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၁၁-၈-၂၀၁၈)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ ထြက္ခြါလာၿပီး Oriental Highway Co; Ltd မွ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို လမ္းတစ္ေလ်ာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္အတူ ပုသိမ္ တံတား အသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ လ်ာထားေနရာ ေရြးခ်ယ္ထားရွိမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ယာယီရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ တံတားဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္/ခ်ဳပ္ ဦးေနေအာင္ရဲျမင့္ က တံတားေနရာ လ်ာထားမႈ၊ လ်ာထားလမ္းအူေၾကာင္း အမွတ္(၄) Plan ပံုနွင့္ တံတားဒီဇိုင္း၊ ေရေၾကာင္းသြား သေဘၤာမ်ား လြတ္ကင္းမႈ အေျခအေန၊ ၿမဳိ႕တြင္းနွင့္ ဆက္စပ္မည့္ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား လြတ္ကင္းႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယဝန္ႀကီး က တံတားလမ္းအူေၾကာင္း အေျခအေနႏွင့္ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာလမ္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းပါသည္။ ယခုတည္ေဆာက္မည့္ ပုသိမ္တံတားသစ္သည္ ငဝန္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္းနွင့္ ျမစ္အေနာက္ဘက္ စိန္ကုန္းေက်းရြာ တုိ႔ကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး တံတားဒီဇိုင္းပံုစံကို ေခတ္မီဒီဇိုင္းျဖင့္ လွပခန္႔ညားသည့္ တံတားပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္သလို တံတားႀကီး ၿပီးစီးသြားပါက ျမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖဳိးမႈနွင့္အတူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး နွင့္အဖြဲ႔သည္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးတြင္ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမဳိ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနနွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕တြင္ ျမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန က ေဆာင္ရြက္ေသာ ဥမၼာဒႏၱီအိမ္ရာ စီမံကိန္းနွင့္ ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပန္းဆက္ (၁၄)ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိၿပီး အေဆာက္အဦ အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ (၈)ခန္းတြဲ (၆)ထပ္ (၇)လံုး၊ (၆)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္ (၁၀)လံုး၊ (၂)ခန္းတြဲ (၄)ထပ္ (၅)လံုး စုစုေပါင္း(၂၂)လံုး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၄-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီး - ၿမဳိ႕သစ္ - နတ္ေမာက္ လမ္း မိုင္တိုင္(၁၄)ရွိ ပုလင္းေခ်ာင္းေရေက်ာ္ မိုးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တံတားအထူးအဖြဲ႔(၃)က တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္သည့္ မေကြးၿမဳိ႕နယ္နွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ တံတားအမွတ္(၁/၂၉၃) ေတာင္ဦးတံတား တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ မလြန္နွင့္ ပဌာနဂို တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ဧရာဝတီတံတား(မလြန္) ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တံတားႀကီး ေရရွည္ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အျမဲမျပတ္ စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ၄င္းေနာက္ စစၥႏိုး - ေရနံမ - ေက်ာက္ပံု - ကန္တုတ္ လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားမႈ အေျခအေန၊ ပုသိမ္ - မံုရြာလမ္း (ဥသွ်စ္ပင္-ပဒါန္းလမ္းပိုင္း)ရွိ မင္းတုန္းေခ်ာင္းတံတား (ပဒါန္းဘက္ကမ္း) ေရတိုက္စားမႈအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ သရက္ - ကံမ လမ္းေပၚရွိ ေရနံ႔သာ(မင္းတုနး္)တံတားအား တံတားတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔(၃)က ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနမႈ၊ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနမႈ တို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။


Page 2 of 53

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း