ေဆာက္လုပ္ေေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ လမ္းဦးစီးဌာန DG ဦးအုန္းလြင္၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန DG ဦးခင္သက္၊တံတားဦးစီးဌာန DDG ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ အငူေမာ္ - ေမာင္ေတာလမ္း ၄၉/၆ မိုင္အား ၁၈ ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၉-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၆-၃-၂၀၁၈)


Page 10 of 47

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း