ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ ဝန္ႀကီး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (PMU) အဖြဲ႔၊ ADB အဖြဲ႔၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တုိ႔သည္ အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး အျမန္ဆံုးေပးေခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး။ (၁၈-၉-၂၀၁၇)

 


ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဘားအံၿမဳိ႕အဝင္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ကန္သာယာ ေရေပၚStage တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၁၆-၉-၂၀၁၇)

 


Page 74 of 89

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္