ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အမိ်ဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆး႐ုံႀကီး တိုးခ်ဲ႔ပင္မေဆာင္ (၄)ထပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၇)


န္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္ ကုတင္(၅၀၀)ဆံ့ ေဆး႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန မွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၇)

 


Page 8 of 19

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္