ဂ်ဳိင္း(ေကာ့ကရိတ္) တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ JICA အဖြဲ႔၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမာ်း၏ Stakeholder Meeting (၂၉-၈-၂၀၁၇၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ ့နယ္၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အဆင္ျမင့္(၆)ထပ္တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို ့လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအထူးအဖြဲ႔(၂) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ (၁၉-၈-၂၀၁၇)


Page 7 of 19

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္