ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္
PWD (Public Work Department) (၁၃၁)ႏွစ္ေျမာက္ နွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းကို
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္တြင္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ပါ၍

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဝန္ထမ္းမ်ား၊
အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာမူရွင္မ်ားထံမွ
ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ဝတၳဳတို၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္နွင့္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ေပးပို႔နိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားကို Myanmar3 Font Size(13) ျဖင့္ ေရးသား၍
Hard Copy, Soft Copy တို႔နွင့္အတူ
စာမူရွင္အမည္၊ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ရာထူး၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မ်ားအား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ (၃၁-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္ -

(က) ေနျပည္ေတာ္ - ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ ဒု-ညႊန္/ခ်ဳပ္၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၄၀)၊ ဖုန္း ၀၆၇-၄၀၇၅၇၉

(ခ) ရန္ကုန္ - ဦးေအာင္တင္၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ အမွတ္(၉၀)၊ ၃၂ လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ၀၁-၃၇၅၉၇၃

 
 

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား အေရအတြက္ ကန္႔သတ္၍ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုသည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း (၂၀-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ -

ေၾကာ္ျငာအရြယ္အစား
---------------------------------
(က) မ်က္ႏွာျပည့္နွင့္ မ်က္ႏွာတဝက္ ေရာင္စံုေၾကာ္ျငာသာ ထည့္သြင္းပါမည္။
(ခ) ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး(ေက်ာကပ္)၊ ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုး(ေက်ာကပ္) အတြင္း စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာခႏႈန္းထား
---------------------------------
(က) မ်က္ႏွာဖံုးေက်ာကပ္ (မ်က္နွာျပည့္) (၄)သိန္း
(ခ) အတြင္း (မ်က္ႏွာျပည့္) (၄)သိန္း
(ဂ) စာမ်က္နွာတဝက္ (၁.၈)သိန္း

ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ဒီဇိုင္းအၿပီးအစီး (Soft Copy)ပါ ေပးပို႔ရပါမည္။

ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရန္လိပ္စာ
---------------------------------
ေအာင္ျမင္(အလွဆင္သူ) [စာတည္းအဖြဲ႔ဝင္]
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအယ္ဒီတာ
အမွတ္(၉၀)၊ ၃၂ လမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)
ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕
၀၁-၃၇၅၉၇၃
Email : ahlasinthujournal@gmail.com

(သိန္းေအာင္)
အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္(ၿမဳိ႕ျပ)
ဥကၠဌ - စာမူရရွိေရးနွင့္ ပံုႏွိပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ


Page 6 of 19

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္