ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္း

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၁၃ မိုင္ ၂ ဖာလုံ ရွည္လ်ားၿပီး ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း မိုင္ (၄၁/၃) ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားမွတစ္ဆင့္ ဓႏုျဖဴ၊ ဟသၤာတ၊ ႀကံခင္း၊ ျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ မိုင္(၅၆/၀)မွ ေျမာင္းျမ၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕မ်ား မိုင္(၃၃/၀) ကဇန္းလမ္းဆုံမွ မအူပင္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားလာရေသာ အဓိကလမ္းမႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခင္မူလလမ္းမွာ အက်ယ္ ၂၄ ေပႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အပိုင္းမွာ မိုင္ (၁၇/၄) မွ စတင္သည္။ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ရျခင္း ယခုကာလတြင္ ရန္ကုန္မွ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားအထိ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယာဥ္ (၃၈၀၀) စီး၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္း တံတားမွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယဥ္ (၂၇၀၀) စီး ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိၿပီး ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၊ ခရီးသြား ကာလတြင္ ရန္ကုန္မွ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားအထိ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယာဥ္ (၆၀၀၀) စီးခန႔္၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားမွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယဥ္ (၄၀၀၀) စီးခန႔္ျဖတ္သန္း သြားလာလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္မွ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္း တံတားအထိ အပိုင္းသည္ ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားျပားၿပီး အေရးႀကီးေသာ လမ္းပိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မူလလမ္းမွာ အက်ယ္ ၂၄ ေပႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းမွ ၃၀ ေပ အက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္ သန္း ၂၉၀၀၀ ျဖင့္စတင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းခြဲေဝလုပ္ေဆာင္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္းအား ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မိုင္တိုင္(၀/၀) မွ (၁၇/၄) ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ Oriental Highways Co.,Ltd တို႔မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္တိုင္ (၁၇/၄ မွ ၄၁/၄) အထိ လမ္းပိုင္းအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ဦးေဆာင္၍ လမ္းအထူးအဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕ႏွင့္ ခ႐ိုင္(၂) ဖြဲ႕တို႔မွ အင္ဂ်င္နီယာစုစုေပါင္း (၄၅) ဦး၊ ကာယလုပ္သား (၄၆၈) ဦး၊ လမ္းဦးစီးဌာနပိုင္ စက္၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရား (၁၅၇) စီးျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးရန္ႏိုင္ေဇာ္က လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မလြတ္ကင္းေသာ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား ဖယ္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွႀကီးၾကပ္၍ မအူပင္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ပထမဆုံးလူနာ ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလုံး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လူစုလူေဝး ျပဳလုပ္ျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း ညမထြက္ရ အမိန႔္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည့္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မဟာသၾကၤန္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္၊ လုပ္သားမ်ားအၾကားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္ ျပန႔္ပြားမႈအား ေၾကာက္႐ြံ႕၍ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္စြန႔္ခြာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ စည္း႐ုံး၍ လုပ္ငန္းအား အရွိန္အဟုန္မပ်က္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းပိုင္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား သတိျပဳေမာင္းႏွင္ရမည့္ ေနရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း (၂၆) ေက်ာင္း၊ ေကြ႕မ (၆၈) ခု၊ T လမ္းဆုံ (၄) ခု၊ Y လမ္းဆုံ (၈) ခုႏွင့္ S လမ္းဆုံ (၄) ခုရွိေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းလမ္းပိုင္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းအားလုံး၏ ၉၄% ၿပီးစီးေနေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိစပ္ေသာ အပိုင္းမ်ားက Steel Sheet Pile, PVC Sheet Pile မ်ား႐ိုက္ျခင္း လမ္းတာေဘာင္မ်ားတြင္ ျမက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး၍ တာေဘာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ ယခင္ကာလက (၅) နာရီခန႔္ သြားလာရာမွ ယခုကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ၿပီးစီးသြားပါက ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မႈ မရွိဘဲ (၃) နာရီေက်ာ္ျဖင့္ သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ MOI Webportal ကိုတြတ္(ျပန္/ဆက္) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး