ဦးဟန္ေဇာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေန တို႔ကို Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လမ္း၊ တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမမွ Video Conferencing ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။

ေရွးဦးစြာရခိုင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လမ္း၊ တံတား အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ အဓိကဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေတာင္ကုတ္-မအီ-ေက်ာက္ျဖဴလမ္း၊ အမ္း-ပဒဲေၾကာ-မအီလမ္း၊ မင္းဘူး-အမ္း-စစ္ေတြလမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ပႏၲဴ-အင္းဒင္-ေစတီျပင္-ေတာင္ေက်ာ္လမ္း (ေမယုေတာင္ေက်ာ္လမ္း) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၇) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္သူရ က ရန္ကုန္-စစ္ေတြ လမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ (၉၆၀)၊ ဒါးလက္ေခ်ာင္း တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ အရွည္ ေပ(၃၆၀) တိမ္ညိဳတံတား သစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေျမပုံ-မင္းျပား လမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ (၁၉၂၀) ၾကပ္စင္တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ အရွည္ (၁၆၄၂) ေပ ဆက္႐ိုးက်တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း။

ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ကိုျဖတ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ယခင္ႀကံ့ခိုင္မႈအားနည္းသည့္ ရာေမာင္ႀကိဳး တံတားေနရာတြင္ အရွည္(၁၂၈၄ ဒသမ ၃)ေပ၊ တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ အရွည္ေပ (၇၄၀) ေျမာင္းေဘြတံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ အရွည္ေပ (၂၇၀) အုန္းတည္ေခ်ာင္းတံတား Steel Decking ျပဳျပင္လဲလွယ္ေနမႈ၊ အရွည္ (၄၂၀) ေပ ယိုးေခ်ာင္းတံတား Steel Decking ျပဳျပင္လဲလွယ္ေနမႈ၊ မင္းေခ်ာင္းတံတား သံကူကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းျပဳျပင္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း။

ဆက္လက္၍ ေျမပုံ-ကံသာ-ကပိုင္လမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ (၉၀၀) ႁပြန္ရွည္တံတား တည္ေဆာက္ ေနမႈ၊ ေပါက္ေတာ-မင္းျပားလမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ(၂၆၀) ႐ြာေခ်ာင္းႀကီးတံတား တည္ေဆာက္ ေနမႈ၊ မင္းဘူး-တပ္ေတာင္လမ္းေပၚရွိ တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၈)မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးသိန္းႏိုင္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ဇင္ေခ်ာင္း-ကင္းေျမာက္-ေလးေတာင္လမ္းေပၚရွိ အရွည္(၁၂၅၆ ဒသမ ၇) ေပ ကင္းေခ်ာင္းတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဂြ-ေက်ာက္ခြၽန္လမ္းေပၚရွိ အရွည္ ေပ(၁၄၀၀) ဂြေခ်ာင္းတံတား၊ သံတြဲ-ဂြလမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ (၃၀၀) ေက်ာက္ပါးစပ္တံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ ေျမပုံ-မင္းျပားလမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ (၁၅၀) ငတန္ပ်င္းတံတား၊ မာန္ေအာင္ ကြၽန္းပတ္လမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ(၁၃၀) ပန္းၿခံေခ်ာင္းတံတား၊ အရွည္(၁၉၅)ေပ က်ီေခ်ာင္း တံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း။

ေက်ာက္ေခ်ာင္း-ေလးေတာင္လမ္းေပၚရွိ အရွည္(၁၆၀)ေပ ဆိပ္နားျပင္တံတားႏွင့္ အရွည္ (၁၆၄.၀၅)ေပ ေက်ာက္ေတြတံတား၊ ကြၽဲကူး-တပ္ေတာင္လမ္းေပၚရွိ အရွည္(၅၆၀)ေပ ကြၽဲကူး တံတား၊ အမ္း-မင္းတက္ လမ္းေပၚရွိ အရွည္ ေပ(၄၀၀) မင္းတက္ေခ်ာင္းတံတားႏွင့္ မ႐ြတ္ခ်ိန္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္းေပၚရွိ အရွည္ (၃၀၀) ေပ ေဒါရထေခ်ာင္းတံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားစီမံကိန္းအဖြဲ႕(၄)မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေမာင္ဝင္း က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးဝင္းျမင့္ႏိုင္က ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြခ႐ိုင္၊ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ခ႐ိုင္ႏွင့္ သံတြဲခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လမ္းအဆင့္အတန္းအလိုက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု/ျပည္နယ္ (ေငြလုံးေငြရင္း) ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု(ေငြလုံးေငြရင္း) ျပည္နယ္(ေငြလုံးေငြရင္း)ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လမ္း/တံတား တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ထြန္းႏိုင္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕(၁၄)မွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးခ်စ္ေမာင္ က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕ (၁၄)မွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေနေသာ အေဆာက္အဦစီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေရးသည္ အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ လမ္း၊ တံတားမ်ား တိုးတက္မႈရွိေစေရး အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ယခင္က တစ္လမ္းေမာင္း ေဘလီတံတားမ်ားကိုလည္း ႏွစ္လမ္းေမာင္း ကြန္ကရစ္တံတားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ႀကံ့ခိုင္မႈအားနည္းေသာ ႀကိဳးတံတားမ်ား ကိုလည္း နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြး ျပည့္မီေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အၿမဲမျပတ္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္စဥ္ အႏၲရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္ျခင္းကိုလည္း အထူးသတိျပဳရန္လိုပါေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းကာလ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ ထားရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံးသဲမ်ားကို ကလို႐ိုဒ္မပါေသာ သဲကိုသာသုံးရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ သံေခ်ာင္းမ်ားကို Anti-corrosive Paint သုတ္ၿပီးမွ သုံးရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အညီ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ အဘက္ဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မွာၾကား သည္။