မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား Video Conferencing ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လင္း၊ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္မွ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို Video Conferencing ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။

ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္ဘုန္းလြင္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေန၊ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (၁) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္စြာထြန္းက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ ေဆာင္႐ြက္ဆဲႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ တံတားတည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးမ်ိဳး က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ငါ့သေရာက္-ဇဂ်မ္းလမ္း (၁၃ ဒသမ ၄၇၈ ကီလိုမီတာ) ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္သာ-ဇဂ်မ္း-ျမင္းၿခံလမ္း ( ၁ ဒသမ ၆၀၉ ကီလိုမီတာ) ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ြာရွည္-ဘုံကြင္းလမ္း (၁ ဒသမ ၆၀၉ ကီလိုမီတာ) ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမစ္သား-ေညာင္ဝန္း-တကိုယ္တည္း လမ္းေပၚရွိ ပန္းေလာင္ျမစ္ကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၅၄ ဒသမ ၈၆ မီတာ) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ြာမုန္းႀကီး-သိုတန္-ဆင္းကြတ္လမ္းေပၚရွိ စမာေျမာင္းကူးတံတား (၁၂ဒသမ ၂ မီတာ) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပြဲေကာက္-ပင္လိန္-ေဆးတစ္လုံးလမ္း (၀ ဒသမ ၉ ကီလိုမီတာ) ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း။

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာ - ဆည္ေတာ္ - ဂိုက္တန္းေက်း႐ြာခ်င္း ဆက္လမ္း (၁ ဒသမ ၉၇၅ ကီလိုမီတာ) ကတၱရာ ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေတာင္သာ-ဇဂ်မ္းလမ္းေပၚတြင္ Box ပါ ကြန္ကရစ္ ေရေက်ာ္ (၁) စင္း (၂၁ ဒသမ၉၄ မီတာ) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဝဲေလာင္-က်ီးပင္တဲ-နဂါးဗိုလ္လမ္းေပၚရွိ ေဘလီတံတား (၂၄ ဒသမ၅ မီတာ) တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားထိုးႀကီး-မက်ီးကန္လမ္း (၂ ဒသမ ၀၀၇ ကီလိုမီတာ) ကတၱရာ ထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္းႏွင့္ (၁ ဒသမ ၂၀၇ ကီလိုမီတာ) ေရပိတ္လႊာေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေညာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မွ်ေဝျခင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မွ်ေဝျခင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသက္ႏိုင္က (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၇) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄) ခန္းတြဲ (၄) ထပ္ (၁၃) လုံး၊ အိမ္ခန္းယူနစ္ေပါင္း (၂၀၄) ခန္း၊ ခ႐ိုင္႐ုံး(၁)႐ုံး၊ Community Center အေဆာက္အဦ (၁) လုံးႏွင့္ Infrastructure လုပ္ငန္း (၁၁) ခု ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေဆာက္အဦမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၅၃) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Infrastructure လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၇၃) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မႈ အေျခအေနမွာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ (၄၆၀) ခန္း၊(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ (၄၇၆) ခန္း၊ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ (၁၀၅၈) ခန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၊ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ (၂၀၄) ခန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ (၄) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဝန္ထမ္းအိမ္ ခန္းေပါင္း (၂၀၀၄) ခန္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္အထိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အိမ္ခန္းေပါင္း (၄၀၄၄) ခန္းႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားမွ (၂၂၀၉၄) ခန္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့၍ စုစုေပါင္း (၂၆၁၃၈) ခန္းရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခန႔္အပ္ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (၂၅ ဒသမ ၀၇) ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္ထမ္း (၄) ဦးလွ်င္ အိမ္ခန္း (၁) ခန္းႏႈန္း ဝန္ထမ္း မ်ားကို အိမ္ခန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဝန္ထမ္း (၃) ဦးလွ်င္ အိမ္ခန္း (၁) ခန္းႏႈန္း စီစဥ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္း မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕ (၆) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္သီဟ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အဦစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ဆက္လက္၍ ကယားျပည္နယ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျပည္ၿဖိဳးဆယ္က ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၆) မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးရွင္းသန႔္ထြဋ္က ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးေနသည့္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေအာင္ဆန္းမွ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒီးေမာ့ဆိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေက်းလက္လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို Power Point ျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေက်းလက္လမ္း/ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ ကယားျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းက ကယားျပည္နယ္ အတြင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေဆာက္အဦ၊ လမ္းအပိုင္း၊ တံတားမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္လမ္း/ တံတားမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစရန္ အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ အားရေက်နပ္မိပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မျပတ္ေတာက္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း။

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတား၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတားမ်ား တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည္း ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ စနစ္တက်သုံးစြဲရန္လိုပါေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းကာလလမ္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး အထူးအေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း