မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း ၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို Video Conferencing ျဖင့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္း၊ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္း၌ Video Conferencing ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ “လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး” ၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ အလြန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ မိုးတြင္း ကာလ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မျပတ္ေတာက္ေစေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားသည္။

ရွင္းလင္းတင္ျပ

ေရွးဦးစြာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးစံမင္းေအာင္က မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ မႈအေျခအေန ၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီ အစဥ္မ်ား၊ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေန၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လမ္း ၊ တံတား အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန တံတားတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ (၃) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေဌးေအာင္က ဧရာဝတီတံတား (သရက္-ေအာင္လံ) တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေဆာင္႐ြက္ဆဲႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီေရး အတြက္ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိမႈတို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

Video Clip ျဖင့္ ျပသ

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၅) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေအာင္ညိဳက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ မင္းဘူး-ပြင့္ျဖဴ-စလင္း-တေညာင္-ဆိပ္ျဖဴလမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ ၁၃၀၀ မုန္းေခ်ာင္းတံတား (ပြင့္ျဖဴ)ႏွင့္ ပခုကၠဴ-ဆိပ္ျဖဴ လမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ ၉၀၀ ေယာေခ်ာင္းတံတား (ကံတြင္း) တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ ဖြင့္လွစ္ၿပီးစီးမႈ၊ မင္းဘူး-ပြင့္ျဖဴ-စလင္း-တေညာင္-ဆိပ္ျဖဴလမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ ၁၄၂၀ ႏြယ္တမယ္တံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ ၊ ပုသိမ္-မုံ႐ြာ လမ္းေပၚရွိအရွည္ေပ ၄၂၀ မန္းေခ်ာင္းတံတား တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမႈ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တံတား ကိုးစင္း တည္ေဆာက္ေနမႈတို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပ ၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၃) မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးတင္ႏိုင္ ကိုကို က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးေသာ တံတားမ်ား ၊ တည္ေဆာက္ဆဲ တံတားမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးသိန္းစန္းလႈိင္က မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေဂြးကုန္း-ဝက္ခ်ဳပ္-နက္ေမာက္ လမ္း (ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္း) ႏွင့္ (နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ အပိုင္း) (၂၉/၇)မိုင္ကို ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၿမိဳ႕သစ္-မႀကီးခ်ိဳလမ္း (၂/၄) မိုင္ကို ကတၱရာခင္း ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မင္းဘူး-ေက်ာက္တန္း လမ္းမွ ေရးတြင္းကုန္းေက်း႐ြာ ဆက္သြယ္ေသာလမ္းေပၚရွိ ဆားဗြက္ေခ်ာင္းတံတား Submersible Bridge ေပ ၄၃၀ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခ အေနကိုလည္းေကာင္း၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္ ေရနံ႔သာ-က်ီးမီးလမ္း (၄/၂) မိုင္ကို ကတၱရာလမ္းသစ္ခင္းျခင္းႏွင့္ ၎ေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား ၆၅ ေပ တစ္စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္အို-ရွင္မေတာင္လမ္း တစ္မိုင္ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေမာကၠလန္ေက်း႐ြာမွ ကိုရင့္လမ္းေပၚရွိ ကြန္ကရစ္ေရေက်ာ္ ေပ ၁၀၀ တစ္စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပခန္းငယ္- ၾကဴ႐ြာလမ္း (၃/၅) မိုင္ ေျမနီေက်ာက္စရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမနီလိန္-စြယ္ေပါကၠံ-(ေခ်ာက္-မေကြး) လမ္း တစ္မိုင္ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဂန႔္ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ပဆင-ေတာင္ခင္ရန္း-သာလင္း-ျမင္သား လမ္းေပၚရွိ ျမစ္သာျမစ္ကူး ေဘလီတံတား ေပ ၈၁၀ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ေပါက္ ၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္းရင္း-လယ္သာဝလမ္း ေပ ၁၀၀ ေရေက်ာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ၊ ကြၽန္းရင္း-လယ္သာဝလမ္း (ဆိပ္ျဖဴနယ္စပ္) (၁/၄) မိုင္ကို ေပ ၄၀ အက်ယ္ လမ္း တာခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သမားေတာ္-ထန္းေပါက္ကုန္း-ေက်ာက္တိုင္ခင္း လမ္း (၅/၄) မိုင္ကို ၂၄ ေပ အက်ယ္ လမ္းတာခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ကြမ္းေတာ-ကံႀကီး ေတာ-ထေနာင္းခလွ-လက္ဆည္ကန္-ေဒါင္းအိုႀကီး-ဝါးသုံး အိုင္-မက်ီးစု လမ္း (၁၀/၆) မိုင္ ေျမသားလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း ပါဝါပြိဳင့္ ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္း

ထို႔ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ က မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႕ (၅) မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ကိုးက မေကြးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕ ငါးထပ္ ေဆာင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ၿခံစည္း႐ိုးႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နား ေနရာ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပ သည္။

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အေဆာက္အဦ ၊ လမ္း ၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားမ်ား တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း ၊ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီရန္ ေဆာင္႐ြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊ မိုး႐ြာလွ်င္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းၿပီး လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ေစလိုေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္