ကရင္၊ ခ်င္း၊ တနသၤာရီ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန တို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အတူ ေမလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၁) ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ေနရာမ်ားႏွင့္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္၍- (က) ကရင္ျပည္နယ္ ၊ အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိေသာ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဂ်ိဳင္း (ေကာ့ကရိတ္)တံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း။ (ခ) ခ်င္းျပည္နယ္ ၊ မတူပီ - ပလက္ဝလမ္းႏွင့္ ဟားခါး - ဟာသာ - မွန္ေတာ လမ္းတည္ေဆာက္ေရး။ (ဂ) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ သမုတ္-လြတ္လြတ္တံတား ၊ တနသၤာရီတံတား ၊ ပုလုံးတုံးတုံးတံတား ႏွင့္ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈမ်ား ၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ (ဃ) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ၊ COVID-19 ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္