ပြန္ေခ်ာင္းတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း

လမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ႏွင့္ လင္းေခးခ႐ိုင္မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကြၽန္းေတာင္- ေက်ာက္တစ္လုံးႀကီး-ေနာင္ယာဆိုင္း- ဆိုက္ေခါင္- ပြန္ေခ်ာင္း-ေမာက္မယ္ လမ္းေပၚရွိ အရွည္ (၁၉၀)ေပ ပြန္ေခ်ာင္းတံတား၏ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ား (၈-၅-၂၀၂၀)