ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (လမ္းဦးစီးဌာန) ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္(တံတားဦးစီးဌာန) တိူ႔ႏွင့္အတူ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္) မွ Video Conferencing စနစ္ အသုံးျပဳကာ COVID-19 ကာလအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္း၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ တံတားစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ- (၁) ပန္းတေနာ္ - ေ႐ႊေလာင္း - ဝါးခယ္မ က်ဳံမေငးလမ္းေပၚရွိ ေ႐ႊေလာင္းတံတား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ (၂) ၀ါးခယ္မ တံတားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ (၃) ဘိုကေလး - ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း က်ဳံမေငး ေျမာင္းျမတံတားေပၚရွိ ေစာ္ကဲတံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ (၄) ကြၽန္းျပသာဒ္တံတား သစ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ (၅) လမ္းအမွတ္(၁၀) ဘိုကေလး - ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း - ေျမင္းျမလမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ အဆိုပါလမ္းေပၚရွိ တံတားမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား စည္းကမ္းစနစ္တက်လိုက္​နာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေနရာမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ (၃-၅-၂၀၂၀)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္