တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႉ႕စစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သူရ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင္‌့အတူ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိတ္ - တနသၤာရီ လမ္းပိုင္း အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ မင္းသန္း - ေမာင္းေလွာ္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းေပၚတြင္ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၄) က တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေနေသာ မင္းသန္း - ေမာင္းေလွာ္ တံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း က တံတားတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေန ၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ႏွင္‌့ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္မွာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးပါသည္။ မင္းသန္း - ေမာင္းေလွာ္ တံတားသည္ အရွည္ (၂၁၀၀)ေပ ရွိၿပီး တံတားႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာ(၁၄)႐ြာႏွင့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာ(၁)႐ြာ စုစုေပါင္း ေက်း႐ြာ(၁၅)႐ြာမွ လူဦးေရ (၁၅၂၈၀)ဦးကို တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးျပဳမွာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး အဘက္ဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ေၾကးနန္းတိုင္ - ကသာ႐ိုင္ - နန္းေတာ္ရာ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ အရွည္(၂၉၅)ေပ ေတာင္းရွည္ တံတားတည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္ ။ ေၾကးနန္းတိုင္ - ကသာ႐ိုင္ - နန္းေတာ္ရာ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းသည္ အရွည္(၇)မိုင္ (၄)ဖာလုံ ရွိၿပီး ေက်း႐ြာ(၁၇)႐ြာ ၊ လူဉီးေရ (၁၇၉၆၀) ဉီးကို အက်ိဳးျပဳမွာျဖစ္ကာ ရာသီမေ႐ြး သြားလာႏိုင္ေသာ လမ္းတစ္လမ္း ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဉီးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဉီးေဇာ္မိုးဉီး က မရင္းႀကီး႐ြာ အဝင္လမ္း ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း (၃)မိုင္ (၂)ဖာလုံ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၊ ေအာ္ႀကီး - မမေသာင္ - အေနာက္ဘန္ေလာ - ေရေပၚ - အေနာက္သမီးလွ - ဝမ္းနာ - တကူလမ္း (၂၀)မိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေက်းလက္လမ္းတံတားမ်ားသည္ အဓိက က်ပါေၾကာင္း ၊ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရး ဝိုင္းဝန္းပူေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း မွာၾကားၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္‌့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္အားေပးစကား ေျပာၾကားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕(၄) က တည္ေဆာက္ေနေသာ တနသၤာရီတံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ရွင္းလင္း ေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ)ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း က တံတားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ တိုးတက္မႈ ၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးသက္ေဇာ္ဝင္း က တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း အသီးသီးရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္မွာၾကားၿပီး တံတားတည္ေဆာက္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။ တနသၤာရီတံတားသစ္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၿမိတ္ - တနသၤာရီ - ဘုတ္ျပင္း - ေကာ့ေသာင္းလမ္း မိုင္တိုင္(၄၉/၄)ႏွင့္ (၄၉/၆) ၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး စုစုေပါင္းတံတားအရွည္ (၁၄၄၄)ေပ ရွိကာ တံတားအမ်ိဳးအစားမွာ အုတ္ျမစ္ - 1.5mø Bore Pile ၊ ကိုယ္ထည္ - RC Concrete ႏွင့္ အေပၚထည္ -RC Girder , P.C Girder , Steel Box Girder ႏွင့္ RC Decking တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ယာဥ္သြားလမ္း အက်ယ္(၂၈)ေပ ၊ လူသြားလမ္း တစ္ဖက္လွ်င္ (၄)ေပစီ ပါရွိကာ ၊ ေရလမ္းကင္းလြတ္ အက်ယ္(၁၆၄)ေပ ၊ အျမင့္(၃၃)ေပရွိၿပီး ခြင့္ျပဳအေလးခ်ိန္မွာ AASHTO HS ( 25-44) ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တံတားတစ္စင္းလုံး (၈၉%)ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တံတားေဟာင္းသည္ တစ္လမ္းေမာင္း ေဘလီတံတားျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းၾကာျမင့္လာသည့္ႏွင့္အမွ် ႀကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းလာသည့္အတြက္ (၂)လမ္းေမာင္း တံတားသစ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္