ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕) လမ္းတံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၃-၁၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္- တာေလ- ပါလွ်ိဳး- က်ိဳင္းလတ္လမ္း အေျခအေနကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ အဓိက က်သည့္ ျမန္မာ-လာအို ခ်စ္ၾကည္ေရး မဲေခါင္ျမစ္ကူးတံတား ျမန္မာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး BCF အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ၊ တံတားႀကီး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္မွာၾကားၿပီး တံတားႀကီးအေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

၎ေနာက္ တာေလၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ယာယီရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက အရွည္(၁၃.၁၈၁)ကီလိုမီတာ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ေဖာက္လုပ္မႈ အေျခအေန ၊ ျမန္မာ-လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား သြားလာမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖာက္လုပ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ မလြတ္ကင္းသည့္ေျမယာမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္မွာၾကားၿပီး ေျမႀကီးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ အဆိုပါလမ္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ တံတားလ်ာထားေနရာကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေသာ္တာဝင္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ တာေလ - မိုင္းျဖတ္ - က်ိဳင္းတုံလမ္း အေျခအေနကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ က်ိဳင္းတုံခ႐ိုင္၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳင္းတုံ-ေလယာဥ္ကြင္း လမ္းေပၚတြင္ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၁၂)က လက္ရွိတံတားေဟာင္းအား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ တည္ေဆာက္ေရးတာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ က လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေရး စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရန္ မွာၾကားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

က်ိဳင္းတုံ - ေလယာဥ္ကြင္းလမ္းေပၚရွိ တံတားအမွတ္(၂/၃)သည္ ယခင္တံတားေဟာင္းအား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရွည္(၁၀၀)ေပ၊ အမ်ိဳးအစားမွာ အေပၚထည္ သံကူကြန္ကရစ္ ယက္မႏွင့္ သံကူကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္း၊ ေအာက္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ႏွင့္ အုတ္ျမစ္ကို (၆) ေပ Ø Spun Pipe ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး တံတား၏ခံႏိုင္ဝန္မွာ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း(၇၅)တန္ ျဖစ္ပါသည္။