ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်ိဳင္းတုံ - မိုင္းခြန္ - မိုင္းခုတ္လမ္း (၀)ကီလိုမီတာမွ (၄၇.၇)ကီလိုမီတာအထိ လမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိဳင္းတုံခ႐ိုင္မွ ကတၱရာခင္းျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း၊ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားပါသည္ ။ ထို႔ေနာက္ က်ိဳင္းတုံ - မိုင္းခုတ္ - မိုင္းဆတ္လမ္း (၄၇.၇)ကီလိုမီတာမွ (၁၁၅.၉၇၃)ကီလိုမီတာအထိ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္မွ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း ၊ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အပိုင္းလိုက္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး မိုင္းလု သို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ လမ္းစခန္းရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ လမ္းဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ လမ္းအေျခအေန၊ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုေသာ လမ္းအေျခအေန တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးက ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္ ။ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ခ႐ိုင္အလိုက္ လမ္းမ်ားသတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာၾကားၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းႏွင့္ ကတၱရာလမ္း အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္ ။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၄ ခန္းတြဲ ၄ ထပ္ စုေပါင္းဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ရာေသသပ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားကာ တည္ေဆာက္ၿပီး စုေပါင္းဝန္ထမ္းအိမ္ရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္ ။ ၄င္းေနာက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္မွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ မိုင္းဆတ္ - မိုင္းတုံ ကတၱရာလမ္း အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တံတားဉီးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၁၂) တာဝန္ရွိသူက နမ့္စန္-မိုးနဲ-တာဆန္း-မိုင္းတုံ-မိုင္းဆတ္လမ္း ကီလိုမီတာ(၂၅၀ ႏွင့္ ၂၅၁)ၾကားရွိ တံတားေဟာင္း က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ တစ္လမ္းေမာင္း ေဘလီတံတား ယာယီအစားထိုး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ႏွစ္လမ္းေမာင္း ကြန္ကရစ္တံတားသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္မွာၾကားၿပီး တံတားေဟာင္း က်ိဳးက်ေနမႈ၊ လက္ရွိ ယာယီေဘလီတံတား ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ လ်ာထားေနရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း