မလြဲေတာင္ ေဘလီတံတား လုပ္ငန္း

ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း အေျခအေန (ညပိုင္း) ယေန႔(၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညပိုင္းတြင္ မလြဲေတာင္ ေပၚရွိ ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား က တံတားၾကမ္းခင္း ခင္းျခင္း ၊ တံတားေနရာမွန္ ေရာက္ရွိရန္ တြန္းျခင္း ၊ တံတားေဘးတိုက္တြန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္