မလြဲေတာင္ ေဘလီတံတားထိုးျခင္း လုပ္ငန္း

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး မလြဲေတာင္ အပိုင္း ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္လမ္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ မိုင္တိုင္(၈၀/၄) အကြာတြင္ လမ္းသားျပတ္က်ေသာ ေနရာသို ့ ေဘလီတံတား ထိုးျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဘလီမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ ကရိန္းမ်ား ယေန႔ (၁၄-၈-၂၀၁၉)ရက္ ညေန (၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂၃) မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား က စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳေျမမ်ားအား ေန႔/ည မျပတ္ ဖယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာသို႔ ေဘလီ တင္ေဆာင္သည့္ ကားႀကီးမ်ား အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) မွ တံတားအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား က ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အျမန္ဆုံး စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၄-၈-၂၀၁၉)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္