ရန္ကုန္-ေရး-ထားဝယ္-ၿမိတ္ လမ္းအေျခအေန

ရန္ကုန္ - ေရး - ထားဝယ္ - ၿမိတ္ လမ္းအေျခအေန မြန္ျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ လမ္းအဖြဲ႔မ်ား က မိုင္တိုင္ (၁၁၂/၀ မွ ၁၁၅/၄)အတြင္း မလြဲေတာင္ အပိုင္းရွိ ေတာင္ျပိဳေျမမ်ားအား (၁၃-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တနသာၤရီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လမ္းသားျပတ္ေတာက္ေနေသာ (ထားဝယ္ မွ ၈၀/၂ မိုင္ အကြာ)အထိ ေတာင္ၿပိဳလမ္းမ်ားအား မြန္ျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန က ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး မလြဲတာင္ - ထားဝယ္ လမ္းပိုင္းတြင္ ေတာင္ၿပိဳေျမ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းကို (၁၄-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရး လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂၃) က ေန႔/ည မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ကားငယ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္မည့္ ေဘလီတံတားထိုးျခင္း လုပ္ငန္းကို (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ျပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ တံတားအထူးအဖြဲ႔ႏွင့္ လမ္းအထူးအဖြဲ ့မ်ား က ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ရန္အတြက္ (၁၈-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္