သံျဖဴဇရပ္-ဘုရားသံုးဆူလမ္း ေဘလီတံတား တပ္ဆင္ျခင္း

သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူလမ္း (၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၂)နာရီ မိုးမ်ား၍ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ ေရထဲေမ်ာပါသြားေသာ တံတားမ်ားအတြက္ ယာယီေဘလီတံတား (၅)စင္း အစားထိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁၄) က လူအား စက္အားျဖင့္ ေန႔/ည ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ (၁၃-၈-၂၀၁၉)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း