မလြဲေတာင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ဖယ္ရွား

မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ၊ မလြဲေတာင္ မိုင္တိုင္ ၁၁၂ ႏွင့္ ၁၁၅ ၾကား ေတာင္ျပိုေျမမ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ကာ တနသၤာရီဘက္ အပိုင္းအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၃-၈-၂၀၁၉)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္