ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး စီမံကိန္း (YEX) အပိုင္း(၁)အတြက္ ဆန္ခါတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ (၁၂)ေစာင္ လက္ခံရရိွ


============================================================================================================================
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ တို႔ ပူးေပါင္းျပီး Public Private Partnership(PPP) အစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္မုိးပ်ံလမ္းစီမံကိန္း (YEX) Project Phase I အတြက္ စိတ္ဝင္စားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ဆန္ခါတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ (Prequalification Application) - (၁၂)ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္မုိးပ်ံလမ္းစီမံကိန္း(YEX) အပုိင္း(၁)အတြက္ ဆန္ခါတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္သည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ လ ၁၃ ရက္၊ (၁၄း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။ ၾကိဳတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

Ministry of Construction Receives 12 Prequalification Applications for the Yangon Elevated Expressway Project (YEX) Phase 1 Public Private Partnership (PPP) Project
=============================================================================================================================
Ministry of Construction is publicly announcing the list of companies that submitted their Prequalification Applications for the Yangon Elevated Expressway Phase 1 PPP project. The deadline for submission of Prequalification Applications was 14:00 (Myanmar time) on November 13, 2018. 
Ministry of Construction will evaluate the twelve submissions against the criteria and requirements in the Request for Qualification (RFQ), and is planning to announce the list of Prequalified Bidders by the end of November 2018. The companies submitting Prequalification Applications are as follows:

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္